Agricultural Groundwater Use in Laos

ໂຄງການ ການຊົມໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນເຂົ້າໃນການກະສິກຳໃນປະເທດລາວ

ຕິດຕໍ່

ທ່ານ ບຸນມີ ມ້າວຄໍາຜິວ

ຜູ້ປະສານງານດ້ານການສື່ສານ

ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງນໍ້າສາກົນ

ອີເມວ໌: [email protected]

ເບີໂທຕິດຕໍ່: +856 21 771 438, 771 520
ຂໍຂອບໃຈນໍາຈົດຫມາຍທີ່ທ່ານສົ່ງເຖິງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໃນມໍ່ໆນີ້ ເພື່ອຕອບຂໍ້ຂ້ອງໃຈຕ່າງໆທີ່ທ່ານມີ.
Oops. An error occurred.
Click here to try again.