Agricultural Groundwater Use in Laos

ໂຄງການ ການຊົມໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນເຂົ້າໃນການກະສິກຳໃນປະເທດລາວ

ຂົງເຂດເປົ້າຫມາຍ

ໂຄງການນີ້ກວມເອົາການລົງສຶກສາພາກສະຫນາມໃນຫລາຍຫມູ່ບ້ານ ແລະ ເຂດອ່າງໂຕ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່:

  • ບ້ານ ແອກຊ້າງ, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ
  • ບ້ານ ໂພນຕ້ອງ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ
  • ເມືອງ ສຸຂຸມມາ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ