Agricultural Groundwater Use in Laos

ໂຄງການ ການຊົມໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນເຂົ້າໃນການກະສິກຳໃນປະເທດລາວ

ຄູ່ຮ່ວມງານ

ຄວາມສໍາເລັດຂອງໂຄງການນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບການພົວພັນ ແລະ ການປະສານງານຮ່ວມມື ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານທັງຫມົດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນທາງດ້ານ ຂໍ້ມູນ, ຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ຄວາມຊໍານິຊໍານານ ທີ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນລະຫວ່າງບັນດາສະມາຊິກຂອງໂຄງການ.

ຫນ່ວຍງານພາກລັດຖະບານ

ກົມຊົນລະປະທານ - ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ


ສູນວິໄຈນໍ້າໃຕ້ດິນ - ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ (GWRC - KKU)

ຜູ້ຮ່ວມປະສານງານ

ສູນພັດທະນາແມ່ຂອງຈໍາກັດຜູ້ດຽວ