Agricultural Groundwater Use in Laos

ໂຄງການ ການຊົມໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນເຂົ້າໃນການກະສິກຳໃນປະເທດລາວ

ເມືອງ ສຸຂຸມມາ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ຂໍ້ມູນຈະສະຫນອງໃຫ້ໃນມໍ່ໆນີ້.